Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:9

New American Standard Version
Romans 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is this blessing then on the circumcised, or on the uncircumcised also? For we say, "" ."
NA26 – μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν (5719) γάρ, Ἐλογίσθη (5681) τῷ Ἀβραὰμ πίστις εἰς δικαιοσύνην.
WH – ο μακαρισμος ουν ουτος επι την περιτομην η και επι την ακροβυστιαν λεγομεν (5719) γαρ ελογισθη (5681) τω αβρααμ η πιστις εις δικαιοσυνην
PES – ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile