Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:7

New American Standard Version
Romans 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , .
NA26 – Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν (5681) αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν (5681) αἱ ἁμαρτίαι·
WH – μακαριοι ων αφεθησαν (5681) αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν (5681) αι αμαρτιαι
PES – ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile