Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:14

New American Standard Version
Romans 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if those who are of the Law are heirs, faith is made void and the promise is nullified;
NA26 – εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται (5769) πίστις καὶ κατήργηται (5769) ἐπαγγελία·
WH – ει γαρ οι εκ νομου κληρονομοι κεκενωται (5769) η πιστις και κατηργηται (5769) η επαγγελια
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܘܰܘ ܝܳܪܬ݁ܶܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܒ݂ܰܛܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile