Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:21

New American Standard Version
Romans 3:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now apart from the Law {the} righteousness of God has been manifested, being witnessed by the Law and the Prophets,
NA26 – Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, (5769) μαρτυρουμένη (5746) ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,
WH – νυνι δε χωρις νομου δικαιοσυνη θεου πεφανερωται (5769) μαρτυρουμενη (5746) υπο του νομου και των προφητων
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ ܘܡܰܣܗܶܕ݂ ܥܠܶܝܗ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile