Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:27

New American Standard Version
Romans 2:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he who is physically uncircumcised, if he keeps the Law, will he not judge you who though having the letter {of the Law} and circumcision are a transgressor of the Law?
NA26 – καὶ κρινεῖ (5692) ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα (5723) σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου.
WH – και κρινει (5692) η εκ φυσεως ακροβυστια τον νομον τελουσα (5723) σε τον δια γραμματος και περιτομης παραβατην νομου
PES – ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܝܳܢܳܗ ܓ݁ܳܡܪܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile