Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:21

New American Standard Version
Romans 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – you, therefore, who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one shall not steal, do you steal?
NA26 – οὖν διδάσκων (5723) ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; (5719) κηρύσσων (5723) μὴ κλέπτειν (5721) κλέπτεις; (5719)
WH – ο ουν διδασκων (5723) ετερον σεαυτον ου διδασκεις (5719) ο κηρυσσων (5723) μη κλεπτειν (5721) κλεπτεις (5719)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܰܕ݂ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܳܢܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile