Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:13

New American Standard Version
Romans 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for {it is} not the hearers of the Law {who} are just before God, but the doers of the Law will be justified.
NA26 – οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται. (5701)
WH – ου γαρ οι ακροαται νομου δικαιοι παρα [τω] θεω αλλ οι ποιηται νομου δικαιωθησονται (5701)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܡܽܘܥܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile