Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:9

New American Standard Bible
Romans 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For God, whom I serve in my spirit in the {preaching of the} gospel of His Son, is my witness {as to} how unceasingly I make mention of you,
NA26 – μάρτυς γάρ μού ἐστιν (5748) θεός, λατρεύω (5719) ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι (5731)
WH – μαρτυς γαρ μου εστιν (5719) ο θεος ω λατρευω (5719) εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου ως αδιαλειπτως μνειαν υμων ποιουμαι (5731)
PES – ܣܳܗܶܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܶܗ ܡܫܰܡܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile