Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:13

New American Standard Version
Romans 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I do not want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you (and have been prevented so far) so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles.
NA26 – οὐ θέλω (5719) δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, (5721) ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην (5639) ἐλθεῖν (5629) πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην (5681) ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ (5632) καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.
WH – ου θελω (5719) δε υμας αγνοειν (5721) αδελφοι οτι πολλακις προεθεμην (5639) ελθειν (5629) προς υμας και εκωλυθην (5681) αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω (5632) και εν υμιν καθως και εν τοις λοιποις εθνεσιν
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܠܺܝܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܳܕ݂ܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile