Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:7

New American Standard Version
Romans 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Andronicus and Junias, my kinsmen and my fellow prisoners, who are outstanding among the apostles, who also were in Christ before me.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν (5748) ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν (5754) ἐν Χριστῷ.
WH – ασπασασθε (5663) ανδρονικον και ιουνιαν τους συγγενεις μου και συναιχμαλωτους μου οιτινες εισιν (5719) επισημοι εν τοις αποστολοις οι και προ εμου γεγοναν (5754) εν χριστω
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢܕ݁ܪܳܘܢܺܝܩܳܘܣ ܘܰܕ݂ܝܽܘܢܺܝܰܐ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܫܒ݂ܰܝܳܐ ܥܰܡܝ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܗܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile