Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:14

New American Standard Bible
Romans 15:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And concerning you, my brethren, I myself also am convinced that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able also to admonish one another.
NA26 – Πέπεισμαι (5769) δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε (5748) ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι (5772) πάσης τῆς γνώσεως, δυνάμενοι (5740) καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. (5721)
WH – πεπεισμαι (5769) δε αδελφοι μου και αυτος εγω περι υμων οτι και αυτοι μεστοι εστε (5719) αγαθωσυνης πεπληρωμενοι (5772) πασης [ της | [της] ] γνωσεως δυναμενοι (5740) και αλληλους νουθετειν (5721)
PES – ܡܦ݁ܳܣ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܡܰܪܬ݁ܳܝܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile