Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:9

New American Standard Bible
Romans 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living.
NA26 – εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν (5627) καὶ ἔζησεν (5656) ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων (5723) κυριεύσῃ. (5661)
WH – εις τουτο γαρ χριστος απεθανεν (5627) και εζησεν (5656) ινα και νεκρων και ζωντων (5723) κυριευση (5661)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܳܡ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܰܠܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile