Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:23

New American Standard Version
Romans 14:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he who doubts is condemned if he eats, because {his eating is} not from faith; and whatever is not from faith is sin.
NA26 – δὲ διακρινόμενος (5734) ἐὰν φάγῃ (5632) κατακέκριται, (5769) ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. (5748)
WH – ο δε διακρινομενος (5734) εαν φαγη (5632) κατακεκριται (5769) οτι ουκ εκ πιστεως παν δε ο ουκ εκ πιστεως αμαρτια εστιν (5719)
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܘܳܐܟ݂ܶܠ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܘ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile