Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:9

New American Standard Version
Romans 13:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this, "" , ," and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, "" ."
NA26 – τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις, (5692) Οὐ φονεύσεις, (5692) Οὐ κλέψεις, (5692) Οὐκ ἐπιθυμήσεις, (5692) καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, (5743) ἐν τῷ Ἀγαπήσεις (5692) τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
WH – το γαρ ου μοιχευσεις (5692) ου φονευσεις (5692) ου κλεψεις (5692) ουκ επιθυμησεις (5692) και ει τις ετερα εντολη εν τω λογω τουτω ανακεφαλαιουται (5743) [εν τω] αγαπησεις (5692) τον πλησιον σου ως σεαυτον
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܳܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܪܰܓ݂ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile