Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:4

New American Standard Version
Romans 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil.
NA26 – θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν (5748) σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, (5725) φοβοῦ· (5737) οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· (5719) θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, (5748) ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. (5723)
WH – θεου γαρ διακονος εστιν (5719) σοι εις το αγαθον εαν δε το κακον ποιης (5725) φοβου (5737) ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει (5719) θεου γαρ διακονος εστιν (5719) εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι (5723)
PES – ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܚܰܠ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܣܺܝܪ ܠܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬ݂ܳܒ݂ܽܘܥܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile