Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:21

New American Standard Version
Romans 12:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
NA26 – μὴ νικῶ (5744) ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα (5720) ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
WH – μη νικω (5744) υπο του κακου αλλα νικα (5720) εν τω αγαθω το κακον
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܙܟ݁ܶܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܙܟ݂ܰܐܽܘܗ ܠܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile