Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:1

New American Standard Bible
Romans 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, {which is} your spiritual service of worship.
NA26 – Παρακαλῶ (5719) οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ, παραστῆσαι (5658) τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν (5723) ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν·
WH – παρακαλω (5719) ουν υμας αδελφοι δια των οικτιρμων του θεου παραστησαι (5658) τα σωματα υμων θυσιαν ζωσαν (5723) αγιαν [ τω θεω ευαρεστον | ευαρεστον τω θεω ] την λογικην λατρειαν υμων
PES – ܒ݁ܳܥܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܺܝܡܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܡܠܺܝܠܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile