Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:7

New American Standard Version
Romans 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What then? What Israel is seeking, it has not obtained, but those who were chosen obtained it, and the rest were hardened;
NA26 – τί οὖν; ἐπιζητεῖ (5719) Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, (5627) δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· (5627) οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, (5681)
WH – τι ουν ο επιζητει (5719) ισραηλ τουτο ουκ επετυχεν (5627) η δε εκλογη επετυχεν (5627) οι δε λοιποι επωρωθησαν (5681)
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܫܰܪܟ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܥܰܘܰܪܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile