Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:5

New American Standard Version
Romans 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way then, there has also come to be at the present time a remnant according to {God's} gracious choice.
NA26 – οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· (5754)
WH – ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν (5754)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܫܰܪܟ݁ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬ݁ܚܰܪ ܒ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile