Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:16

New American Standard Bible
Romans 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If the first piece {of dough} is holy, the lump is also; and if the root is holy, the branches are too.
NA26 – εἰ δὲ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.
WH – ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι
PES – ܘܶܐܢ ܕ݁ܶܝܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܐܳܦ݂ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ ܘܶܐܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܐܳܦ݂ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile