Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 10:19

New American Standard Version
Romans 10:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I say, surely Israel did not know, did they? First Moses says, ""I , I ."
NA26 – ἀλλὰ λέγω, (5719) μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; (5627) πρῶτος Μωϋσῆς λέγει, (5719) Ἐγὼ παραζηλώσω (5692) ὑμᾶς ἐπ οὐκ ἔθνει, ἐπ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ (5692) ὑμᾶς.
WH – αλλα λεγω (5719) μη ισραηλ ουκ εγνω (5627) πρωτος μωυσης λεγει (5719) εγω παραζηλωσω (5692) υμας επ ουκ εθνει επ εθνει ασυνετω παροργιω (5692) υμας
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܛܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܥܰܡ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܡ ܘܰܒ݂ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܐܰܪܓ݁ܶܙܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile