Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:5

New American Standard Version
Revelation 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were not permitted to kill anyone, but to torment for five months; and their torment was like the torment of a scorpion when it stings a man.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν (5725) αὐτούς, ἀλλ ἵνα βασανισθήσονται (5701) μῆνας πέντε· καὶ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ (5661) ἄνθρωπον.
WH – και εδοθη (5681) [ αυταις | αυτοις ] ινα μη αποκτεινωσιν (5661) αυτους αλλ ινα βασανισθησονται (5701) μηνας πεντε και ο βασανισμος αυτων ως βασανισμος σκορπιου οταν παιση (5661) ανθρωπον
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܢܩܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܬ݂ܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile