Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:3,5, 10

New American Standard Bible
Revelation 9:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then out of the smoke came locusts upon the earth, and power was given them, as the scorpions of the earth have power.
NA26 – καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη (5681) αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν (5719) ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς.
WH – και εκ του καπνου εξηλθον (5627) ακριδες εις την γην και εδοθη (5681) αυταις εξουσια ως εχουσιν (5719) εξουσιαν οι σκορπιοι της γης
PES – ܘܡܶܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܩܰܡܨܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were not permitted to kill anyone, but to torment for five months; and their torment was like the torment of a scorpion when it stings a man.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν (5725) αὐτούς, ἀλλ ἵνα βασανισθήσονται (5701) μῆνας πέντε· καὶ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ (5661) ἄνθρωπον.
WH – και εδοθη (5681) [ αυταις | αυτοις ] ινα μη αποκτεινωσιν (5661) αυτους αλλ ινα βασανισθησονται (5701) μηνας πεντε και ο βασανισμος αυτων ως βασανισμος σκορπιου οταν παιση (5661) ανθρωπον
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܢܩܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܬ݂ܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They have tails like scorpions, and stings; and in their tails is their power to hurt men for five months.
NA26 – καὶ ἔχουσιν (5719) οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι (5658) τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.
WH – και εχουσιν (5719) ουρας ομοιας σκορπιοις και κεντρα και εν ταις ουραις αυτων η εξουσια αυτων αδικησαι (5658) τους ανθρωπους μηνας πεντε
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܘܥܽܘܩܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܠܡܰܗܳܪܽܘ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܝܰܪܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile