Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:12

New American Standard Version
Revelation 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The fourth angel sounded, and a third of the sun and a third of the moon and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way.
NA26 – Καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἐπλήγη (5648) τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ (5686) τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ (5652) τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως.
WH – και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν (5656) και επληγη (5648) το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη (5686) το τριτον αυτων και η ημερα μη φανη (5632) το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως
PES – ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܒ݂ܠܰܥ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܣܰܗܪܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܰܚܫܶܟ݂ܘ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܗܽܘܢ ܘܝܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile