Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:3

New American Standard Version
Revelation 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bond-servants of our God on their foreheads."
NA26 – λέγων, (5723) Μὴ ἀδικήσητε (5661) τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν (5661) τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
WH – λεγων (5723) μη αδικησητε (5661) την γην μητε την θαλασσαν μητε τα δενδρα αχρι σφραγισωμεν (5661) τους δουλους του θεου ημων επι των μετωπων αυτων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܽܘܡ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile