Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:15

New American Standard Version
Revelation 7:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason, they are before the throne of God; and they serve Him day and night in His temple; and He who sits on the throne will spread His tabernacle over them.
NA26 – διὰ τοῦτό εἰσιν (5748) ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν (5719) αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ καθήμενος (5740) ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει (5692) ἐπ αὐτούς.
WH – δια τουτο εισιν (5719) ενωπιον του θρονου του θεου και λατρευουσιν (5719) αυτω ημερας και νυκτος εν τω ναω αυτου και ο καθημενος (5740) επι του θρονου σκηνωσει (5692) επ αυτους
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܶܗ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܢܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile