Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:2

New American Standard Version
Revelation 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow; and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer.
NA26 – καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος (5740) ἐπ αὐτὸν ἔχων (5723) τόξον, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν (5723) καὶ ἵνα νικήσῃ. (5661)
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) ιππος λευκος και ο καθημενος (5740) επ αυτον εχων (5723) τοξον και εδοθη (5681) αυτω στεφανος και εξηλθεν (5627) νικων (5723) και ινα νικηση (5661)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܶܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܙܰܟ݁ܳܝ ܘܙܳܟ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܢܶܙܟ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile