Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:15

New American Standard Version
Revelation 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the kings of the earth and the great men and the commanders and the rich and the strong and every slave and free man hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains;
NA26 – καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν (5656) ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων·
WH – και οι βασιλεις της γης και οι μεγιστανες και οι χιλιαρχοι και οι πλουσιοι και οι ισχυροι και πας δουλος και ελευθερος εκρυψαν (5656) εαυτους εις τα σπηλαια και εις τας πετρας των ορεων
PES – ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܐ ܘܪܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ݂ܶܐ ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܛܰܫܺܝܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܒ݁ܰܡܥܰܪܶܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܥܶܐ ܕ݁ܛܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile