Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:12

New American Standard Version
Revelation 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I looked when He broke the sixth seal, and there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth {made} of hair, and the whole moon became like blood;
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, (5633) καὶ ἥλιος ἐγένετο (5633) μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ σελήνη ὅλη ἐγένετο (5633) ὡς αἷμα,
WH – και ειδον (5627) οτε ηνοιξεν (5656) την σφραγιδα την εκτην και σεισμος μεγας εγενετο (5633) και ο ηλιος εγενετο (5633) μελας ως σακκος τριχινος και η σεληνη ολη εγενετο (5633) ως αιμα
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܩܳܐ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܐܽܘܟ݁ܳܡ ܗܘܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile