Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:9

New American Standard Version
Revelation 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they *sang a new song, saying, ""Worthy are You to take the book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood {men} from every tribe and tongue and people and nation.
NA26 – καὶ ᾄδουσιν (5719) ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, (5723) Ἄξιος εἶ (5748) λαβεῖν (5629) τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης (5648) καὶ ἠγόρασας (5656) τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,
WH – και αδουσιν (5719) ωδην καινην λεγοντες (5723) αξιος ει (5719) λαβειν (5629) το βιβλιον και ανοιξαι (5658) τας σφραγιδας αυτου οτι εσφαγης (5648) και ηγορασας (5656) τω θεω εν τω αιματι σου εκ πασης φυλης και γλωσσης και λαου και εθνους
PES – ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܠܡܶܣܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܶܣܬ݁ ܘܰܙܒ݂ܰܢܬ݁ܳܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile