Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:11

New American Standard Version
Revelation 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands,
NA26 – Καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἤκουσα (5656) φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν (5713) ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,
WH – και ειδον (5627) και ηκουσα (5656) φωνην αγγελων πολλων κυκλω του θρονου και των ζωων και των πρεσβυτερων και ην (5707) ο αριθμος αυτων μυριαδες μυριαδων και χιλιαδες χιλιαδων
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܚܕ݂ܳܪܰܝ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܪܶܒ݁ܽܘ ܪܶܒ݁ܘܳܢ ܘܳܐܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile