Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:10

New American Standard Version
Revelation 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You have made them {to be} a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth."
NA26 – καὶ ἐποίησας (5656) αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) ἐπὶ τῆς γῆς.
WH – και εποιησας (5656) αυτους τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεις και [ βασιλευουσιν (5719) | βασιλευσουσιν (5692) ] επι της γης
PES – ܘܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile