Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:3

New American Standard Version
Revelation 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'So remember what you have received and heard; and keep {it,} and repent. Therefore if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you.
NA26 – μνημόνευε (5720) οὖν πῶς εἴληφας (5758) καὶ ἤκουσας, (5656) καὶ τήρει, (5720) καὶ μετανόησον. (5657) ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, (5661) ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς (5632) ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.
WH – μνημονευε (5720) ουν πως ειληφας (5754) και ηκουσας (5656) και τηρει (5720) και μετανοησον (5657) εαν ουν μη γρηγορησης (5661) ηξω (5692) ως κλεπτης και ου μη γνως (5632) ποιαν ωραν ηξω (5692) επι σε
PES – ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂݈ܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܫܡܰܥܬ݁ ܘܰܢܣܰܒ݂ܬ݁ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܘܶܐܢܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܥܺܝܪ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile