Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:21

New American Standard Version
Revelation 3:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who overcomes, I will grant to him to sit down with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne.
NA26 – νικῶν (5723) δώσω (5692) αὐτῷ καθίσαι (5658) μετ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα (5656) καὶ ἐκάθισα (5656) μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
WH – ο νικων (5723) δωσω (5692) αυτω καθισαι (5658) μετ εμου εν τω θρονω μου ως καγω ενικησα (5656) και εκαθισα (5656) μετα του πατρος μου εν τω θρονω αυτου
PES – ܘܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܒ݂ ܥܰܡܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܙܟ݂ܺܝܬ݂ ܘܝܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܥܰܡ ܐܳܒ݂ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile