Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:18

New American Standard Version
Revelation 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I advise you to buy from Me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself, and {that} the shame of your nakedness will not be revealed; and eye salve to anoint your eyes so that you may see.
NA26 – συμβουλεύω (5719) σοι ἀγοράσαι (5658) παρ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον (5772) ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, (5661) καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ (5643) καὶ μὴ φανερωθῇ (5686) αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι (5658) τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. (5725)
WH – συμβουλευω (5719) σοι αγορασαι (5658) παρ εμου χρυσιον πεπυρωμενον (5772) εκ πυρος ινα πλουτησης (5661) και ιματια λευκα ινα περιβαλη (5643) και μη φανερωθη (5686) η αισχυνη της γυμνοτητος σου και [ κολλουριον | <κολλουριον> ] εγχρισαι (5658) τους οφθαλμους σου ινα βλεπης (5725)
PES – ܡܳܠܶܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܢܝ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܺܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܬ݁ܰܪ ܘܡܳܐܢܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܠܡܶܬ݂ܥܰܛܳܦ݂ܽܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܫܝܳܦ݂ܳܐ ܟ݁ܚܽܘܠ ܕ݁ܬ݂ܶܚܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile