Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:2

New American Standard Version
Revelation 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I know your deeds and your toil and perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them {to be} false;
NA26 – Οἶδα (5758) τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ (5736) βαστάσαι (5658) κακούς, καὶ ἐπείρασας (5656) τοὺς λέγοντας (5723) ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, (5748) καὶ εὗρες (5627) αὐτοὺς ψευδεῖς·
WH – οιδα (5758) τα εργα σου και τον κοπον και την υπομονην σου και οτι ου δυνη (5736) βαστασαι (5658) κακους και επειρασας (5656) τους λεγοντας (5723) εαυτους αποστολους και ουκ εισιν (5719) και ευρες (5627) αυτους ψευδεις
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܥܰܡܠܳܟ݂ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܠܡܶܛܥܰܢ ܠܒ݂ܺܝܫܶܐ ܘܢܰܣܺܝܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܝܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser: