Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:8

New American Standard Version
Revelation 22:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things.
NA26 – Κἀγὼ Ἰωάννης ἀκούων (5723) καὶ βλέπων (5723) ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα (5656) καὶ ἔβλεψα, (5656) ἔπεσα (5627) προσκυνῆσαι (5658) ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός (5723) μοι ταῦτα.
WH – καγω ιωαννης ο ακουων (5723) και βλεπων (5723) ταυτα και οτε ηκουσα (5656) και εβλεψα (5656) επεσα (5627) προσκυνησαι (5658) εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος (5723) μοι ταυτα
PES – ܐܶܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܘܶܐ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile