Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:15

New American Standard Version
Revelation 22:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters, and everyone who loves and practices lying.
NA26 – ἔξω (5719) οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν (5723) καὶ ποιῶν (5723) ψεῦδος.
WH – εξω οι κυνες και οι φαρμακοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας φιλων (5723) και ποιων (5723) ψευδος
PES – ܘܙܰܢܳܝܶܐ ܘܩܳܛܽܘܠܶܐ ܘܦ݂ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܛܰܡܶܐܐ ܘܚܰܪܳܫܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܙܳܝܰܝ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile