Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:14

New American Standard Version
Revelation 22:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city.
NA26 – Μακάριοι οἱ πλύνοντες (5723) τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται (5704) ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν (5632) εἰς τὴν πόλιν.
WH – μακαριοι οι πλυνοντες (5723) τας στολας αυτων ινα εσται (5695) η εξουσια αυτων επι το ξυλον της ζωης και τοις πυλωσιν εισελθωσιν (5632) εις την πολιν
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܕ݂ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile