Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:13

New American Standard Version
Revelation 22:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end."
NA26 – ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ , πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
WH – εγω το αλφα και το ω ο πρωτος και ο εσχατος η αρχη και το τελος
PES – ܐܶܢܳܐ ܐܳܠܰܦ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܬ݁ܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile