Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:12

New American Standard Version
Revelation 22:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Behold, I am coming quickly, and My reward {is} with Me, to render to every man according to what he has done.
NA26 – Ἰδοὺ (5628) ἔρχομαι (5736) ταχύ, καὶ μισθός μου μετ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι (5629) ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν (5748) αὐτοῦ.
WH – ιδου (5640) ερχομαι (5736) ταχυ και ο μισθος μου μετ εμου αποδουναι (5629) εκαστω ως το εργον εστιν (5719) αυτου
PES – ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܘܰܐܓ݂ܪܝ ܥܰܡܝ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile