Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:3

New American Standard Version
Revelation 21:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I heard a loud voice from the throne, saying, ""Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them,
NA26 – καὶ ἤκουσα (5656) φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, (5723) Ἰδοὺ (5628) σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει (5692) μετ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, (5704) καὶ αὐτὸς θεὸς μετ αὐτῶν ἔσται, (5704) αὐτῶν θεός,
WH – και ηκουσα (5656) φωνης μεγαλης εκ του θρονου λεγουσης (5723) ιδου (5640) η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και σκηνωσει (5692) μετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται (5695) και αυτος ο θεος μετ αυτων εσται (5695) [ | [αυτων θεος] ]
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܳܐ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܘܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile