Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:27

New American Standard Version
Revelation 21:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and nothing unclean, and no one who practices abomination and lying, shall ever come into it, but only those whose names are written in the Lamb's book of life.
NA26 – καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ (5632) εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ποιῶν (5723) βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι (5772) ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.
WH – και ου μη εισελθη (5632) εις αυτην παν κοινον και [ο] ποιων (5723) βδελυγμα και ψευδος ει μη οι γεγραμμενοι (5772) εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܽܠ ܛܡܰܐ ܘܰܕ݂ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܣܰܝܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile