Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:23

New American Standard Version
Revelation 21:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its lamp {is} the Lamb.
NA26 – καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει (5719) τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν (5725) αὐτῇ, γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν (5656) αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.
WH – και η πολις ου χρειαν εχει (5719) του ηλιου ουδε της σεληνης ινα φαινωσιν (5725) αυτη η γαρ δοξα του θεου εφωτισεν (5656) αυτην και ο λυχνος αυτης το αρνιον
PES – ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܠܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܕ݁ܢܰܢܗܪܽܘܢ ܠܳܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢܗܰܪܬ݂ܳܗ ܘܰܫܪܳܓ݂ܳܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile