Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:21

New American Standard Version
Revelation 21:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the twelve gates were twelve pearls; each one of the gates was a single pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass.
NA26 – καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν (5713) ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.
WH – και οι δωδεκα πυλωνες δωδεκα μαργαριται ανα εις εκαστος των πυλωνων ην (5707) εξ ενος μαργαριτου και η πλατεια της πολεως χρυσιον καθαρον ως υαλος διαυγης
PES – ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܫܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile