Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:14

New American Standard Version
Revelation 21:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the wall of the city had twelve foundation stones, and on them {were} the twelve names of the twelve apostles of the Lamb.
NA26 – καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων (5723) θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.
WH – και το τειχος της πολεως εχων (5723) θεμελιους δωδεκα και επ αυτων δωδεκα ονοματα των δωδεκα αποστολων του αρνιου
PES – ܘܫܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile