Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:8

New American Standard Version
Revelation 20:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and will come out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together for the war; the number of them is like the sand of the seashore.
NA26 – καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι (5658) τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν (5629) αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης.
WH – και εξελευσεται (5695) πλανησαι (5658) τα εθνη τα εν ταις τεσσαρσιν γωνιαις της γης τον γωγ και μαγωγ συναγαγειν (5629) αυτους εις τον πολεμον ων ο αριθμος αυτων ως η αμμος της θαλασσης
PES – ܘܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܓ݂ܽܘܓ݂ ܘܰܠܡܳܓ݂ܽܘܓ݂ ܘܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile