Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:8

New American Standard Version
Revelation 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I am the Alpha and the Omega," says the Lord God, ""who is and who was and who is to come, the Almighty."
NA26 – Ἐγώ εἰμι (5748) τὸ Ἄλφα καὶ τὸ , λέγει (5719) κύριος θεός, ὢν (5752) καὶ ἦν (5713) καὶ ἐρχόμενος, (5740) παντοκράτωρ.
WH – εγω ειμι (5719) το αλφα και το ω λεγει (5719) κυριος ο θεος ο ων (5723) και ο ην (5707) και ο ερχομενος (5740) ο παντοκρατωρ
PES – ܐܶܢܳܐ ܐܳܠܰܦ݂ ܘܬ݂ܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile