Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:22

New American Standard Version
Revelation 18:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the sound of harpists and musicians and flute-players and trumpeters will not be heard in you any longer; and no craftsman of any craft will be found in you any longer; and the sound of a mill will not be heard in you any longer;
NA26 – καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ (5686) ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ (5686) ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ (5686) ἐν σοὶ ἔτι,
WH – και φωνη κιθαρωδων και μουσικων και αυλητων και σαλπιστων ου μη ακουσθη (5686) εν σοι ετι και πας τεχνιτης [ [πασης τεχνης] | πασης τεχνης ] ου μη ευρεθη (5686) εν σοι ετι και φωνη μυλου ου μη ακουσθη (5686) εν σοι ετι
PES – ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܘܕ݂ܰܙܢܰܝ ܙܡܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܙܥܽܘܩܶܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser: