Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:17

New American Standard Version
Revelation 18:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for in one hour such great wealth has been laid waste!' And every shipmaster and every passenger and sailor, and as many as make their living by the sea, stood at a distance,
NA26 – ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη (5681) τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων (5723) καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται (5736) ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν (5627)
WH – οτι μια ωρα ηρημωθη (5681) ο τοσουτος πλουτος και πας κυβερνητης και πας ο επι τοπον πλεων (5723) και ναυται και οσοι την θαλασσαν εργαζονται (5736) απο μακροθεν εστησαν (5627)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܪܰܩ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܰܝ ܐܶܠܦ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܐܳܙܰܠ݈ܝ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܶܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܠܦ݂ܳܪܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܡܘ ܀
Lexical Parser: